aphcpsS sXpI \n Ivjanpsan kzKkvY\mb \nfpsS ]nXmhv \ntfmSpw Ivjanpw.
ambn 6:14
 
 

]gb\nbaw

 
 

tPm_v

 
  Aymb: BapJw  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42   
 
 
 

6

tPm_nsd adp]Sn

1 tPm_v ]dp: Fsd IjvSXI Xqnt\mnbncpsn!

2 Fsd A\Y Xpemkvknhncpsn!

3 Ah IS¯ocs aWens\m`mctadnbXmbncnpw. AXn\m, Fsd hmpIhnthIiq\yambntmbn.

4 khiIvXsd Akv{X Fn Xdncnpp. Fsd Poh AhbpsS hnjw]m\w sNpp; ssZhnsd `oIcXIF\nsXncmbn AWn\ncncnpp.

5 Xnm ]pptm ImpIgpX Icbptam? Xon ap]neptm Imf ap{IbnSptam?

6 cpNnbnmXv DptNmsX Xnm\mIptam? apbpsS shbvp h cpNnbpaptm?

7 F\np Xnm]m ChbmWv Ctm Fsd Blmcw.

8 ssZhw Fsd At]Ivj kzoIcnncpsn! Fsd B{Klw k^eamnbncpsn!

9 AhnSpv FsXImI\nncpsn! Icw\on Fs hnNvtOZnncpsn!

10 AXv F\nv BizmkamIpambncpp; thZ\bpsS \Sphnt]mepw Rm Bpknpambncpp; ]cnipZv[\mbhsd hN\s Rm XnckvIcnnn.

11 Imncnm F\np iIvXnbptm? Fn\pthnbmWv Rm IvjatbmsS ImncntXv?

12 Fsd iIvXn IpIfpsS _eamtWm? Fsd amwkw ]nfbmtWm?

13 Fsd iIvXn hmpt]mbncnpp; F\nv B{ibancnpp.

14 kvt\lnXt\mSp Zb ImWnmh khiIvXt\mSp `IvXnbmWv Dt]IvjnpXv.

15 Fsd ktlmZcam aeshŨmept]mseNXnbamcmWv. Ah thKw hcpt]mIpAcphnIt]msebmWv.

16 Ahbnse Ccp Pen\p t]mjWw apIbmWv. aps]ptm Ahbn Pew s]cpIpp.

17 th\en Ah hntmIpp; NqtSdptm Ah A{]XyIvjamIpp.

18 IhSkwLw AhsbtSn hgnhnpt]mIpp. Ah acp`qanbnsNp \miaSbpp.

19 tXam\ycpsS IhSkwLw Ahsb tXSpp. tj_mbcpsSbm{XmkwLw Ahbn {]XoIvjbnpp.

20 hc AcphnbpsS Icbn AhcpsS{]XoIvj sImgnphogpp.

21 \n F\nv AXpt]msebmbnoncnpp; Fsd hn]p Ip \n `bsSpp.

22 F\nsmcp km\w \Imt\m \nfpsS [\n\nvF\npthn tImg sImSpmt\m Rm Bhiystm?

23 i{XpIcfn\nv Fs cIvjnmt\m, aZIcn\nv Fs tamNnmt\mRm A`yYntm?

24 D]tZinpsImpI, Rm \nivi_vZw tIġmw. Rm Fp sXp sNbvXpshpa\kvknemncpI.

25 BXvamYamb hmpI kzoImcyamWv; Fm, \nfpsS imk\bvvASnkvYm\sav?

26 Imp ambvp \ncmi]qhmpIsf imknm \n Xp\nbppthm?

27 A\mY\pthn \n IpdnbnSpp. kzw kvt\lnX\p \n hnet]ipp.

28 Fm, Ctm Fs IcpWm]qhw t\mpI; \ntfmSp Rm Iw ]dbpIbn.

29 \n¡tW, FtmSp \oXn ImWta! Fsd \ymbhmZw tIntm!

30 Rm ]dXp sXmbncptm? hn]pI hnthNndnbm F\np Ignhnt?
 
KCBC | POC | BIBLE COMMISION | FEEDBACK
 
Copyright 2008. P.O.C.  

Designed and Maintained by Jesus Youth